Empresa i Objectius


PREVENgrup l'EpresaLa nostra visió

Contribuir a la millora de les condicions de seguretat i salut dels treballadors.

La nostra missió

Gràcies a un equip humà (tècnics, sanitaris, administració i atenció al client) altament qualificat i coordinat contribuir a la millora de les condicions de seguretat i salut en el món laboral, prestant serveis tècnics i sanitaris, consultoria i formació d’elevat nivell professional a les empreses i organitzacions concertades.

Ens diferencia

  • Assessorament global en matèria de riscos laborals
  • Servei continuat
  • Formació contínua del personal
  • Investigació i desenvolupament continu
  • Independència en les actuacions
  • Objectivitat en els estudis, anàlisis i recomanacions
  • Bona entesa amb les autoritats administratives
  • Confidencialitat